Thumb 0d6f26ead4b085a6893fd83649b1cd287c8668b5
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Pascal Montsma

Ik collecteer omdat:

Jouw hulp is heel hard nodig! Juist in deze tijd is onze collecte belangrijker dan ooit. Het aantal aanvragen dat bij ons binnenkomt voor kinderen die in Nederland opgroeien in armoede stijgt. Alle donaties, hoe groot of klein maken samen een prachtige bijdrage om heel veel kinderen mee te helpen. Ik hoop dat ik in deze uitdagende tijd op je mag rekenen! Alvast bedankt namens alle kinderen en mij! ♡
3

donaties

€ 30

ingezameld