Thumb 2223c52f0be61218d0b6d7fbb86e933b99c1a5e0
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

KPJ Afferden

Ik collecteer omdat:

De KPJ collecteert al jaren voor het Nationaal fonds Kinderhulp, een stichting dat ons dichtbij het hart staat. Wij willen ondanks de maatregelen van het corona virus toch graag een steentje bijdragen en doen dit door middel van een online collectebus.
0

donaties

€ 0

ingezameld