Thumb b58ecf5109406a67d08abbb2b7597468d45b2a21
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Esther de Vries

Ik collecteer omdat:

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede...voor die groep hoop ik via deze online collectebus geld in te zamelen. Normaal loop ik deze collecte in de Preesterlânswei te Hurdegaryp.
0

donaties

€ 0

ingezameld